Dokumenty

Dokumenty
pdf Záverečný účet 2011
pdf Správa nezávislého audítora 2011
pdf Zápisnica 30.05.2012
pdf Uznesenia 30.05.2012
pdf Výročná správa 2011
pdf Prehľad rozpočtového hospodárenia 2011
pdf Súvaha, výkaz ziskov a strát 2011
pdf Konsolidovaná účtovná závierka 2011
pdf Poznámky k indiviuálnej účtovnej závierke 2011
pdf Odborné stanovisko 2011
pdf Uznesenia 27.06.2012
pdf PHSR
pdf Pozvánka
pdf Zmluva o zmluve budúcej
pdf Zápisnica 27.06.2012
pdf Zápisnica 20.09.2012
pdf Pozvánka 27092012
pdf Zápisnica 27.09.2012
pdf Uznesenia 27.09.2012
pdf Zasadnutie OZ 22.11.2012
pdf Uznesenia 22.11.2012
pdf Pozvánka 14.12.2012
pdf Zápisnica 22.11.2012
pdf VZN 1 2012
pdf VZN 2 2012
pdf VZN 3 2012
pdf VZN 4 2012
pdf VZN 5 2012
pdf VZN 6 2012
pdf VZN 7 2012
pdf VZN 8 2012
pdf Uznesenia 14.12.2012
pdf Pozvánka 27122012
pdf Zápisnica 14.12.2012
pdf Uznesenia 03.01.2013
pdf Uznesenia 30.01.2013
pdf Rozpočet 2013
pdf Parcela 57 12
pdf Dom smútku 2013
pdf HDB OcU Čata
pdf Oznámenie zverejnenia návrhu ROEP 12112013
pdf VZN DZN navrh
pdf VZN KO DSO navrh
pdf VZN NHP navrh
pdf VZN Pes navrh
pdf VZN predaut navrh
pdf VZN UVP navrh
pdf Zmluva NAU
pdf Dodatok FSR 2014
pdf Pozvanka 29052014
pdf Pozvanka 05062014
pdf Navrh rozpoctu 2014
pdf ZÚ 2013
pdf Oznam Hepatitída typu A (žltačka)
pdf Pozvánka
pdf VZN KO a DSO návrh 2014
pdf VZN DZN návrh 2014
pdf VZN DNP návrh 2014
pdf VZN DPA návrh 2014
pdf VZN PES návrh 2014
pdf VZN DZU návrh 2014
pdf VZN UVP návrh 2014
pdf VZN NO návrh 2014
pdf VZN o VP návrh 2014
pdf Rozpočet 2014 1. zmena návrh
pdf Rozpočet 2014 1. zmena
pdf Daňové priznanie - vzor tlačiva
pdf Rozpočet 2015
pdf VZN 1 2015
pdf VZN 2 2015
pdf Pozvánka 15.04.2015
pdf Pozvánka 28.05.2015
pdf Záverečný účet 2014 - návrh
pdf Plán práce HK II. polrok 2015 - návrh
pdf Pozvánka na zasadnutie 25.06.2015
pdf Pozvánka 24.09.2015
pdf Návrh 2. zmeny rozpočtu 2015
pdf Elektronická adresa - voľby 2016
pdf VZN 1 2015
pdf VZN 2 2015
pdf VZN 3 2015
pdf VZN 4 2015
pdf VZN 5 2015
pdf VZN 6 2015
pdf VZN 7 2015
pdf VZN 8 2015
pdf VZN 9 2015
pdf Dodatok 1 VZN 1 2014
pdf Dodatok 1 VZN 2 2014
pdf Uznesenia 16032016
pdf VZN 1 2016
pdf Rozpočet 2016
pdf Smernica o poplatkoch 2016
pdf Štatút obce Čata 2016
pdf Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2/2016
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2016 Čata
pdf Záverečný účet 2015
pdf Upozornenie na užívanie alkoholu 2016
pdf Uznesenia z 13.zasadnutia OZ
pdf Správa nezávislého audítora za rok 2015
pdf Návrh na I. úpravu rozpočtu 2016
pdf VZN32016 Nakladanie s odpadmi
jpg Konsolidovaný audit rok 2015
pdf NÁVRH VZN o výške príspevku
pdf NÁVRH VZN prevádzka a mzdy
pdf Návrh na II. zmenu zozpočtu 2016
pdf Návrh rozpočtu 2017
pdf Návrh plánu kontrol činnosti HK na I. polrok 2017 Čata
pdf VZN42016 na mzdy a prevádzku
pdf VZN 52016 čiast.úhrada nákladov
pdf Smernica o poplatkoch 2017
pdf Rozpočet na rok 2017
pdf Uznesenia zo 16. zasadnutia OcZ
pdf I. zmena rozpočtu na rok 2017
pdf Uznesenia zo 17. zasadnutia OcZ
pdf Uznesenia z 18. zasadnutia OcZ
pdf Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek NH a PZ

Európa pre občanov

Projekt

Mapa: